چاپ صارم متخصص چاپ لباس کار برای شکت های مختلف میباشد

معمولا شرکت ها ارم یا لوگو خود را بر روی لباس کار کارکنان خود چاپ میکنند و این کار جلوه ویژه ای در حضور کارکنان در محیط کار دارد

همچنین چاپ لوگو روی لباس کار و در اختیار دیگران قرار دادن از روشهای مناسب تبلیغات میباشد

بیشتر شرکتهای فیلتر سازی آرم خود را بر روس لباس کار چاپ نموده و انها را بصورت اشانتیون به  مشتریان خود در مراکز تعویض روغن میدهند .

شرکت های بزرگ ساختمانی نیز برای مهندسین و کارکنان خود لباس کار تهیه نموده و لوگو شرکت را بر روی سینه و یا پشت لباس چاپ مینمایند تا همکارانشان با پوششی آراسته و متحدالشکل در سر  پروژه ها حاضر شوند .